Oversigt

Rusmiddelenheden for Udgående Specialiserede Tilbud (RUST) søger en kollega til rusmiddelbehandling på kommunens botilbud.

Indsatsen skal sikre, at borgere på kommunens botilbud, som ikke selv formår at opsøge behandling på de ambulante enheder, modtager et kvalificeret tilbud om rusmiddelbehandling.

URUS kommer på botilbud indenfor socialpsykiatri, udsatte og handicapområdet. Derudover omfatter den udgående funktion et tilbud til Ukrainske flygtninge og et lokalt IPS-tilbud i samarbejde med Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen. Enheden omfatter også en fremskudt psykologfunktion på de ambulante tilbud for borgere der er indskrevet i behandling.

Rust består af 33 medarbejdere som er tværfagligt sammensat af pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer, psykologpraktikanter m.fl. samt afdelingsleder og leder.

Den ledige stilling indgår i den udgående funktion med base i team udsatte.

Om stillingen
Målgruppen er meget differentieret i deres behandlingsbehov. Behandlingsforløbene forventes ofte at være langvarige og målene for behandlingen, kan være:

 • opsøgende/motiverende  
 • rusmiddel edukation  
 • ophør eller reduktion af rusmiddelforbrug (alkohol, stof m.v.)  
 • skadesreduktion og stabilisering
 • hjælp til evt. opstart af medicinsk behandling  
 • tilbagefaldsforebyggelse 

Da målgruppen har behandlingsbehov, der ligger ud over rusmiddelbehandlingen, er det væsentligt, at indsatsen har fokus på samarbejde med botilbuddene samt andre sektorer herunder behandlingspsykiatrien, kriminalforsorgen m.v. Indsatsen rummer derfor en borgerrettet del, en fagprofessionel del og en samarbejds- og kvalitetsudviklingsdel.

Fordi behandlingen foregår på botilbuddene, skabes der mulighed for professionelt fokus og støtte omkring rusmiddelproblematikker i borgerens hverdag. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med det faste personale på botilbuddet, så behandlingen tilrettelægges mest hensigtsmæssigt for borgeren.  

I den udgående rusmiddelbehandling har vi også som opgave, at hjælpe med at understøtte vores samarbejdspartnere godt med rusmiddelfaglige kompetencer og viden. Dette i form af oplæg, undervisning og faglig sparring med personalet på botilbuddene m.fl.

Vi søger en medarbejder, der

 • er uddannet sygeplejerske, pædagog eller har anden relevant bachelor 
 • har erfaring indenfor målgruppen: mennesker med særlige behov og et samtidigt rusmiddelbrug 
 • har kendskab til MI, anvendelse af den kognitive eller løsningsbaseret metodetilgang, eller anden relevant metode  
 • er fagligt velfunderet og en god kollega
 • kan indgå i et tværfagligt samarbejde
 • kan italesætte og stå på mål for egne reflektioner og beslutninger over for andre fagprofessionelle både internt og eksternt
 • har gode formidlingsevner på skrift og tale 
 • kan arbejde selvstændigt 
 • kan indgå i tværfaglige miljøer på forskellige arbejdspladser

Vi kan tilbyde dig

 • introduktion og sparring 
 • en organisation med dygtige og engagerede medarbejdere 
 • et job med faglige og personlige udfordringer og med udstrakt kompetence og ansvar, hvor du kan være med til at præge udviklingen indenfor dette område
 • en alsidig og dynamisk arbejdsplads 
 • rejsekort/arbejdscykel
 • et spændende arbejde med mange alsidige opgaver og tværfagligt samarbejde
 • netværk med kollegaer der arbejder indenfor samme område og målgruppe
 • supervision og tværfaglig tryghedsgruppe

Vi har et attraktivt arbejdsmiljø præget af høj faglighed og en uformel omgangstone.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.

Stillingen er midlertidig og på fuld tid fra den 1.juni 2024 til 31. december 2025 med mulighed for forlængelse. Arbejdstiden er primært placeret i dagtimerne med mulighed for flextid. Ingen weekendvagter.  

I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet børne- og straffeattester.

Yderligere information
Stillingen er organisatorisk forankret under Rusmiddelenheden for Udgående og Specialiserede Tilbud (RUST) på Amager, men vil være udgående på kommunens bosteder beliggende både indenfor som udenfor kommunen. Det vil derfor være en fordel at have kørekort.   

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Henrik Stahl Nielsen 2855 1253, afdelingsleder Nanna Schmidt 2465 3748 eller udgående rusmiddelbehandler Maria Taglioni 2495 3734. 

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 21. april 2024
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 24. april 2024.

Om Borgercenter Voksne (BCV)
I Borgercenter Voksne (BCV) hjælper vi københavnere i udsatte og psykisk sårbare positioner. Vi tager afsæt i borgernes håb, drømme og ressourcer og understøtter den enkeltes vej mod et mere selvstændigt liv – og med en større kobling til det almindelige samfundsliv. Vi har fokus på borgerens recovery gennem en rehabiliterende indsats. BCV’s kerneopgave er at støtte den enkelte borgers udvikling mod at leve et så godt og selvstændigt liv som muligt.

Københavns Ejendomme og Indkøb