Oversigt

Stillingen

Har du lyst til at være dagtilbudsleder i Vesterlunden, hvor…

 • Vi er et dagtilbudsområde for børn i alderen 0-5 år fordelt i 7 børnehuse.
 • Vi er rige på mangfoldighed og diversitet, favner alle børn, forældre, medarbejdere og ledere og vi er indbyrdes forbundne børnehusene imellem.
 • Vi er nysgerrige på at blive klogere og dygtigere og er modige til at justere vores praksis og afprøve nye muligheder.
 • Vi taler sammen og lytter godt efter, så børn kan skabe sig bedst muligt. Medindflydelse og medbestemmelse er i fokus på alle niveauer
 • Vi er et lederteam med syv pædagogiske teamledere med diversitet i forhold til ledererfaring og hvor ledelsesopgaven ser forskellig ud, da børnehusene er forskellige. Vi har blik for hinandens kompetencer i vores faglige arbejdsfællesskab og bruger dem aktivt på tværs i børnehusene.  
 • Vi er et Dagtilbudsområde med bred politisk opbakning og du indgår i og bidrager aktivt til den strategiske ledelse af hele dagtilbudsområdet. 

… så har vi et spændende job som leder af Vesterlunden i Svendborg Kommune.

Om dig

Vi er på udkig efter, dig der:

 • Er en nærværende, lyttende, tydelig, aktivt kommunikerende og tillidsvækkende leder, der kan opnå følgeskab.
 • Med glæde og begejstring sætter den fælles retning, tydeliggør sammenhængskraft og skaber brede tillidsbaserede rammer for pædagogiske og mangfoldige læringsmiljøer og for faglige arbejdsfællesskaber.
 • Håndterer kompleksiteten i opgaven med integritet og ro samt balancere værdibaserede og pragmatiske løsninger ud fra din stærke fornemmelse for praksis.
 • Finder motivation i at lede høj faglighed indenfor såvel ledelse som almen- og special pædagogik. Du arbejder med kommunikation og feed-back/forward kultur. Du er systematisk, følger op og evaluerer.
 • Har et vidvinklet og fremsynet organisatorisk og økonomisk overblik og styring. Du ved at god udvikling er båret af stabil drift. Du har organisationsforståelse og blik for at du arbejder i en politisk ledet organisation.
 • Har erfaring med ledelse indenfor det pædagogiske område – gerne distanceledelse, ledelse af forskellighed, ledelse af ledere, personaleledelse, forældresamarbejde, udviklingsarbejde, drift og budget. Vi forventer, at du har relevant lederuddannelse.
 • Er optaget af og bidrager aktivt til et stærkt samarbejde på tværs inden for dagtilbudsområdet og med tværfaglige samarbejdspartnere som PPR, familieområdet og Sundhedsplejen.

Om Vesterlunden og ledelsesopgaven

Vesterlunden er beliggende i byområde og udgør syv børnehuse. Ét er med vuggestue og seks er aldersintegreret, heraf har et børnehus resursepladser og et andet har helt nyopført tilbygning, hvor der oprettes yderligere resursepladser. Vesterlunden dækker 2 skoledistrikter. 

I alle børnehuse er mangfoldige og alsidige læringsmiljøer og gode faciliteter ude som inde.

På tværs af børnehusene har vi egen skov, busgruppe, elbusser, elcykler og alle børnehusene kan bryste sig af en stærk beliggenhed med havn, strand, skov, by og kultur lige om hjørnet. Alt sammen vigtige bidrag til dagligdagen, hvor vi skaber en barndom i bevægelse for alle vores skønne børn i Vesterlunden. 

Læs mere, se vedlagte link: https://vesterlunden.aula.dk/

Du har det ledelsesmæssige, faglige, personalemæssige og økonomiske ansvar for omkring 410 børn og 120 medarbejdere.

Du har direkte ledelse af syv pædagogiske teamledere, to administrative medarbejdere og tre resursepersoner.

Vesterlunden har sin egen forældrebestyrelse, som du er sekretær for og understøtter. 

Du er forperson i Vesterlundens lokale MED-udvalg.

 • Du skal fortsat skabe retning og tilrettelægge faglige udviklingsprocesser, der udvikler Vesterlunden og styrker de attraktive rammer for børn, forældre og medarbejdere.
 • Du skal omsætte den nye politisk besluttede Børne- og Ungepolitik samt en fælles faglig retning og i dit opsøgende og tillidsskabende samarbejde finde veje og opnå følgeskab.
 • Du skal styrke nyorganiseringen af resurseområdet, som er lokalt forankret og finde løsninger, der giver mening i forhold til Vesterlunden.
 • Du skal arbejde med attraktive faglige arbejdsfællesskaber, herunder fleksibilitet og livsfaser.

Du træder ind i et veldrevet og velorganiseret dagtilbudsområde, som du skal gribe og videreudvikle. Pt. er der pædagogisk fokus på den fælles faglige retning og arbejdsmiljømæssigt fokus på psykologisk tryghed, høje følelsesmæssige krav og compassion.

En væsentlig del af lederopgaven er, at du er en aktiv, energigivende medspiller i gruppen af dagtilbudsledere og medskaber af den fælles strategiske ledelse for dagtilbudsområdet i samspil med sekretariats- og dagtilbudschefen og den øvrige forvaltning, hvor vi vægter sammenhængskraft på alle niveauer. Du indgår desuden i ledergruppen på tværs af Børn, Unge, Kultur og Fritid.

Om Dagtilbud i Svendborg

I Dagtilbud i Svendborg kommune skaber vi sammen med forældrene gode rammer og læringsmiljøer for ca. 2.900 børn. 

Dagtilbuds samlede budget er ca. 278 mio. kr., hvor Vesterlunden udgør de 42,3 mio. Dagtilbud indeholder fem kommunale dagtilbudsområder, hvor Vesterlunden er det ene. De øvrige dagtilbud udgør tre områder med hver 6-7 aldersintegrerede børnehuse og et område med Dagplejen. 

Vi er en værdidrevet kommune, der lægger vægt på faglige arbejdsfællesskaber med dialogbaseret samarbejde – hele tiden med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse igennem leg for øje.

Vi har gennem flere år arbejdet med fælles retning på hele dagtilbudsområdet via vores Vision, mission og fælles pædagogiske grundlag, herunder har vi arbejdet struktureret og systematisk med fælles kompetenceudvikling, faglig kvalitet og den nye styrkede pædagogiske læreplan, samtidig med der er plads til lokale islæt. I vores tilsyn og kvalitetsarbejde er KIDS en central metode. 

Læs mere, se vedlagte link:

Vision, mission og Fælles pædagogisk grundlag:

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/vision_mission_og_faelles_paedagogisk_grundlag_-_okt_2020.pdf

Svendborg Kommunes ledelsespolitik:

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/svendborg_kommunes_ledelsespolitik_2019_endelig.pdf

Dagtilbud – faglig kernefortælling

I vores dagtilbud har vi ambitioner på alle børns vegne. 

Vi går foran, bagved og ved siden af børnene, mens de vokser, leger, lærer og udfolder sig. Her kan børn skabe sig og have en barndom i bevægelse. 

Vi har betydning i børns liv. Med afsæt i de voksnes faglige fællesskaber og gode relationer, skaber vi en hverdag, hvor børn og voksne trives.

Den gensidige respekt på tværs af fagligheder og vores åbenhed for nye ideer er grundlaget i det gode arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden og udvikler os sammen. På de svære dage rykker vi sammen i bussen.

”Det bedste er, når man har nogen at lege med”. Det synes børnene, og det synes vi voksne også.

Om Svendborg Kommune

Svendborg Kommune er i vores øjne en arbejdsplads af en helt perfekt størrelse: Vi er små nok til at være tæt på hinanden i et varmt uhøjtideligt fællesskab med korte kommandoveje og uden skjulte dagsordner. Og vi er store nok til at have god plads til ambitioner, høj faglighed og rige muligheder for udvikling. 

Vi holder af hverdagen og insisterer på, at det skal være rart at gå på arbejde. Vi har travlt, men ikke for travlt til at hjælpe hinanden. 

Vores værdier findes ikke kun på papiret, vi bruger dem faktisk som kompas hver dag. Vi møder hinanden i øjenhøjde, i dialog og med tillid, og sammen skaber vi en tryg ramme, hvor vi alle kan løse vores opgaver selvstændigt, fleksibelt og ansvarligt.

Løn- og ansættelsesforhold

Lønnen aftales nærmere med den forhandlingsberettigede organisation med udgangspunkt i grundløn 49 + funktionstillæg, i alt 51.100 kr. månedligt (marts 2024). 

HR-afdelingen indhenter straffe- og børneattest på den ansøger, der bliver ansat.

Ansøgningsfrist og samtaler

Ansøgningsfrist er søndag den 5. maj 2024.

Vi forventer at holde første samtale fredag den 17. maj og anden samtale tirsdag den 4. juni. Tiltrædelse pr. 1. august 2024 eller efter nærmere aftale.

Mellem 1. og 2. samtale indgår du i udarbejdelse af personlighedsprofil, som vil blive fremlagt for ansættelsesudvalget

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariats- og dagtilbudschef Birgit Lindberg på mobil 24886315.

Velkommen til Svendborg – Øhavets hovedstad!

Svendborg har en suveræn beliggenhed midt i den skønneste natur, på kanten af det Sydfynske Øhav og med en mini-metropol, der byder på det hele. Vi tøver ikke, når vi med stolthed kalder Svendborg for Fyns kulturhovedstad. Vi har en charmerende bymidte og livlig handelsby med teatre og museer samt et rigt foreningsliv. Vores dagtilbud og folkeskoler er i top og med særligt fokus på bevægelse og sport, og vi har flere videregående uddannelser, som snart samles i et attraktivt uddannelsesmiljø ved havnen. Svendborg er placeret midt i landet med en halv time til Odense og under to timer til København og Århus. Svendborg er med sine knap 60.000 indbyggere Fyns andenstørste kommune.

Rådhuset Svendborg