Vilkårene og betingelserne blev sidst opdateret den 11. marts 2024

 1. Indledning

Disse vilkår og betingelser gælder for dette websted og for transaktioner relateret til vores produkter og tjenester. Du kan være bundet af yderligere kontrakter relateret til dit forhold til os eller produkter eller tjenester, som du modtager fra os. Hvis nogen bestemmelser i de yderligere kontrakter er i strid med nogen bestemmelser i disse vilkår, vil bestemmelserne i disse yderligere kontrakter kontrollere og have forrang.

 1. Indbinding

Ved at registrere dig på, få adgang til eller på anden måde bruge dette websted accepterer du hermed at være bundet af disse vilkår og betingelser, der er angivet nedenfor. Den blotte brug af dette websted indebærer kendskab til og accept af disse vilkår og betingelser. I nogle særlige tilfælde kan vi også bede dig om udtrykkeligt at acceptere.

 1. Elektronisk kommunikation

Ved at bruge dette websted eller ved at kommunikere med os elektronisk accepterer og anerkender du, at vi kan kommunikere med dig elektronisk på vores websted eller ved at sende en e-mail til dig, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, videregivelser og anden kommunikation, som vi leverer til dig elektronisk, opfylder ethvert lovkrav, herunder men ikke begrænset til kravet om, at sådan kommunikation skal være skriftlig.

 1. Intellektuel ejendomsret

Vi eller vores licensgivere ejer og kontrollerer alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på webstedet og de data, oplysninger og andre ressourcer, der vises af eller er tilgængelige på webstedet.

4.1 Alle rettigheder forbeholdes

Medmindre specifikt indhold dikterer andet, får du ikke en licens eller nogen anden rettighed i henhold til ophavsret, varemærke, patent eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Det betyder, at du ikke vil bruge, kopiere, reproducere, udføre, vise, distribuere, integrere i noget elektronisk medium, ændre, reverse engineer, dekompilere, overføre, downloade, overføre, tjene penge, sælge, markedsføre eller kommercialisere ressourcer på dette websted i nogen form uden vores forudgående skriftlige tilladelse, undtagen og kun i det omfang andet er fastsat i bestemmelser i obligatorisk lov (såsom retten til at citere).

 1. Nyhedsbrev

Uanset ovenstående kan du videresende vores nyhedsbrev i elektronisk form til andre, der kan være interesseret i at besøge vores hjemmeside.

 1. Tredjeparts ejendom

Vores hjemmeside kan indeholde hyperlinks eller andre henvisninger til andre parters hjemmesider. Vi overvåger eller gennemgår ikke indholdet af andre parters websteder, der linkes til fra dette websted. Produkter eller tjenester, der tilbydes af andre websteder, er underlagt de gældende vilkår og betingelser for disse tredjeparter. Meninger, der udtrykkes, eller materiale, der vises på disse websteder, deles eller godkendes ikke nødvendigvis af os.

Vi er ikke ansvarlige for nogen fortrolighedspraksis eller indhold på disse websteder. Du bærer alle risici forbundet med brugen af disse websteder og eventuelle relaterede tredjepartstjenester. Vi påtager os intet ansvar for tab eller skade på nogen måde, uanset hvordan det er forårsaget, som følge af din videregivelse til tredjeparter af personlige oplysninger.

 1. Ansvarlig brug

Ved at besøge vores hjemmeside accepterer du kun at bruge den til de formål, der er tilsigtet og som tilladt i disse vilkår, eventuelle yderligere kontrakter med os og gældende love, regler og generelt accepterede onlinepraksis og brancheretningslinjer. Du må ikke bruge vores websted eller tjenester til at bruge, offentliggøre eller distribuere materiale, der består af (eller er knyttet til) ondsindet computersoftware; bruge data indsamlet fra vores hjemmeside til enhver direkte markedsføringsaktivitet eller udføre systematiske eller automatiserede dataindsamlingsaktiviteter på eller i forbindelse med vores hjemmeside.

Deltagelse i enhver aktivitet, der forårsager eller kan forårsage skade på webstedet, eller som forstyrrer webstedets ydeevne, tilgængelighed eller tilgængelighed, er strengt forbudt.

 1. Tilmelding

Du kan oprette en konto på vores hjemmeside. Under denne proces skal du muligvis vælge en adgangskode. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af adgangskoder og kontooplysninger og accepterer ikke at dele dine adgangskoder, kontooplysninger eller sikret adgang til vores websted eller tjenester med nogen anden person. Du må ikke tillade nogen anden person at bruge din konto til at få adgang til hjemmesiden, fordi du er ansvarlig for alle aktiviteter, der opstår ved brug af dine adgangskoder eller konti. Du skal straks underrette os, hvis du bliver opmærksom på videregivelse af din adgangskode.

Efter kontoophør vil du ikke forsøge at registrere en ny konto uden vores tilladelse.

 1. Indsendelse af idé

Indsend ikke ideer, opfindelser, forfatterværker eller andre oplysninger, der kan betragtes som din egen intellektuelle ejendom, som du gerne vil præsentere for os, medmindre vi først har underskrevet en aftale vedrørende den intellektuelle ejendomsret eller en fortrolighedsaftale. Hvis du videregiver det til os uden en sådan skriftlig aftale, giver du os en verdensomspændende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge, reproducere, gemme, tilpasse, offentliggøre, oversætte og distribuere dit indhold i ethvert eksisterende eller fremtidigt medie.

 1. Ophør af brug

Vi kan efter eget skøn til enhver tid ændre eller afbryde adgangen til, midlertidigt eller permanent, hjemmesiden eller enhver tjeneste derpå. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for en sådan ændring, suspension eller afbrydelse af din adgang til eller brug af webstedet eller noget indhold, som du måtte have delt på webstedet. Du er ikke berettiget til nogen kompensation eller anden betaling, selvom visse funktioner, indstillinger og/eller indhold, du har bidraget med eller er kommet til at stole på, går tabt permanent. Du må ikke omgå eller omgå eller forsøge at omgå eller omgå adgangsbegrænsende foranstaltninger på vores websted.

 1. Garantier og ansvar

Intet i dette afsnit vil begrænse eller udelukke nogen garanti, der er underforstået ved lov, som det ville være ulovligt at begrænse eller udelukke. Dette websted og alt indhold på webstedet leveres “som det er” og “som tilgængeligt” og kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier af enhver art, hvad enten de er udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til indholdets tilgængelighed, nøjagtighed eller fuldstændighed. Vi giver ingen garanti for, at:

 • dette websted eller vores indhold opfylder dine krav;
 • dette websted vil være tilgængeligt på en uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri basis.

Følgende bestemmelser i dette afsnit gælder i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og vil ikke begrænse eller udelukke vores ansvar med hensyn til noget spørgsmål, som det ville være ulovligt eller ulovligt for os at begrænse eller udelukke vores ansvar. Under ingen omstændigheder er vi ansvarlige for direkte eller indirekte skader (herunder skader for tab af fortjeneste eller indtægter, tab eller korruption af data, software eller database eller tab af eller skade på ejendom eller data), som du eller nogen tredjepart pådrager dig som følge af din adgang til eller brug af vores websted.

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af en yderligere kontrakt, vil vores maksimale ansvar over for dig for alle skader, der opstår som følge af eller relateret til webstedet eller produkter og tjenester, der markedsføres eller sælges via webstedet, uanset hvilken form for retssag der pålægger ansvar (hvad enten det er i kontrakt, egenkapital, uagtsomhed, tilsigtet adfærd, erstatningsret eller på anden måde) være begrænset til den samlede pris, du betalte til os for at købe sådanne produkter eller tjenester eller bruge hjemmesiden. En sådan grænse gælder samlet for alle dine krav, handlinger og søgsmålsgrunde af enhver art og art.

 1. Beskyttelse af personlige oplysninger

For at få adgang til vores websted og /eller tjenester kan du blive bedt om at give visse oplysninger om dig selv som en del af registreringsprocessen. Du accepterer, at alle oplysninger, du giver, altid vil være nøjagtige, korrekte og opdaterede.

 1. Tilgængelighed

Vi er forpligtet til at gøre det indhold, vi leverer, tilgængeligt for personer med handicap. Hvis du har et handicap og ikke kan få adgang til nogen del af vores hjemmeside på grund af dit handicap, beder vi dig om at give os en meddelelse, herunder en detaljeret beskrivelse af det problem, du stødte på. Hvis problemet er let identificerbart og kan løses i overensstemmelse med industristandard informationsteknologiske værktøjer og teknikker, vil vi straks løse det.

 1. Eksportrestriktioner / Overholdelse af lovgivningen

Adgang til webstedet fra områder eller lande, hvor indholdet eller købet af de produkter eller tjenester, der sælges på webstedet, er ulovligt, er forbudt. Du må ikke bruge denne hjemmeside i strid med Danmarks eksportlove og -regler.

 1. Affiliate markedsføring

Gennem dette websted kan vi engagere os i affiliate marketing, hvorved vi modtager en procentdel af eller en provision på salg af tjenester eller produkter på eller via dette websted. Vi kan også acceptere sponsorater eller andre former for reklamekompensation fra virksomheder. Denne videregivelse er beregnet til at overholde juridiske krav til markedsføring og reklame, som kan være gældende, såsom de amerikanske Federal Trade Commission-regler.

 1. Overdragelse

Du må ikke overdrage, overføre eller udlicitere nogen af dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, helt eller delvist, til nogen tredjepart uden vores forudgående skriftlige samtykke. Enhver påstået overdragelse i strid med dette afsnit vil være ugyldig.

 1. Brud på disse vilkår og betingelser

Uden at det berører vores andre rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser, hvis du overtræder disse vilkår og betingelser på nogen måde, kan vi træffe sådanne foranstaltninger, som vi finder passende for at håndtere overtrædelsen, herunder midlertidigt eller permanent at suspendere din adgang til webstedet, kontakte din internetudbyder for at anmode om, at de blokerer din adgang til webstedet, og/eller anlægge sag mod dig.

 1. Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde os skadesløse, fra og mod alle krav, forpligtelser, skader, tab og udgifter, der vedrører din overtrædelse af disse vilkår og betingelser og gældende love, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder og privatlivsrettigheder. Du vil straks refundere os for vores skader, tab, omkostninger og udgifter i forbindelse med eller som følge af sådanne krav.

 1. Afkald

Manglende håndhævelse af nogen af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser og enhver aftale eller manglende udøvelse af enhver mulighed for at opsige skal ikke fortolkes som afkald på sådanne bestemmelser og påvirker ikke gyldigheden af disse vilkår og betingelser eller af nogen aftale eller nogen del deraf eller retten derefter til at håndhæve hver eneste bestemmelse.

 1. Sprog

Disse vilkår og betingelser vil udelukkende blive fortolket og forstået på dansk. Alle meddelelser og korrespondance vil udelukkende blive skrevet på dette sprog.

 1. Hele aftalen

Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem dig og Jobnemt i forhold til din brug af denne hjemmeside.

 1. Opdatering af disse vilkår og betingelser

Vi kan opdatere disse vilkår og betingelser fra tid til anden. Det er din forpligtelse regelmæssigt at kontrollere disse vilkår og betingelser for ændringer eller opdateringer. Den dato, der er angivet i begyndelsen af disse vilkår og betingelser, er den seneste revisionsdato. Ændringer af disse vilkår og betingelser træder i kraft, når sådanne ændringer offentliggøres på dette websted. Din fortsatte brug af dette websted efter offentliggørelse af ændringer eller opdateringer vil blive betragtet som en meddelelse om din accept af at overholde og være bundet af disse vilkår og betingelser.

 1. Valg af lov og jurisdiktion

Disse vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i Danmark. Eventuelle tvister vedrørende disse vilkår og betingelser er underlagt de danske domstoles jurisdiktion. Hvis en del eller bestemmelse i disse vilkår og betingelser af en domstol eller anden myndighed findes ugyldig og/eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, vil en sådan del eller bestemmelse blive ændret, slettet og/eller håndhævet i det maksimalt tilladte omfang for at give virkning til hensigten med disse vilkår og betingelser. De øvrige bestemmelser berøres ikke.

 1. Kontaktoplysninger

Denne hjemmeside ejes og drives af Jobnemt.

Du kan kontakte os vedrørende disse vilkår og betingelser ved at skrive eller e-maile os på følgende adresse: jobnemt@hotmail.com

 1. Hent

Du kan også downloade vores vilkår og betingelser som PDF.